Det er en rekke elementer som skal være på plass for at et idrettslag skal ha et solid fundament å stå på, slik at man får den ønskede aktivitet på alle områder. Lokaliteter, vedtekter, et velfungerende styre, en engasjert medlemsmasse og en gjennomtenkt handlingsplan er blant de viktigste.


Men vel så viktig er det å ha en solid klubbøkonomi, og et budsjett som minimum går i balanse. Å få inntektssiden til å være god nok påvirker muligheter for spille- og treningstid på salongen, for å reise til turneringer, delta på eller gjennomføre egne treningssamlinger, utdanne instruktører og turneringsledere, kjøpe inn klubbdrakter og annet utstyr osv.


En del klubber har hatt spilleautomater som inntektskilde, men denne tiden er nå over. Automatene skal drives på annen måte, og forhåpentligvis vil dette gi inntekter direkte eller indirekte til biljardklubbene rundt om i landet.


Det finnes naturligvis uendelig mange muligheter å jobbe med dugnad for å skaffe inntekter, og slike alternativer vil vi ikke gå inn på her, men overlate dette til fantasien lokalt.


Derimot vil vi vise til ulike måter å søke inntektskilder gjennom kommunale, statlige og organisasjonsmessige støtteordninger og systemer. • Norges biljardforbund har tidligere tilbudt støtte til klubber som har hatt prosjekter innenfor rekruttering av ungdom generelt og av jenter/kvinner. Dette har vært knyttet opp til de såkalte post 3-midlene, og dersom din klubb ønsker å iverksette et slikt prosjekt – søk da forbundet om støtte, og dette vil bli vurdert!


 • Norges Idrettsforbund presenterer på sin hjemmeside www.idrett.no støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Videre finnes det en rekke andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. NIF anbefaler dere til å henvende dere til deres idrettskrets for å få oversikt over disse.


 • Kirke- og kulturdepartementet har også samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på: www.frivillig.no.


 • Lokale aktivitetsmidler (LAM) Tilskuddsordning fra Kultur- og kirkedepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tildeling skjer i regi av idrettsrådene i hver kommune.”


Dette er midlene som tilføres de kommunale idrettsrådene som følge av idrettsregistreringen

( http://biljardforbundet.no/index.asp?te=43022&id=43022 ). Normalt videreføres midlene til kommunens idrettslag etter antall medlemmer det enkelte lag har registrert der, men det er viktig å være klar over at dette ikke er en regel som må følges. Idrettsrådet kan fordele ressursene annerledes. Det er derfor en fordel å være tilstede på idrettsrådets årsmøte og jobbe for å bli valgt inn i dette forumet for å påvirke den kommunale idretten, og for å sikre egne ”rettigheter”.


 • Helse og Rehabilitering Frivillige organisasjoner med helserelaterte formål og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan søke om midler til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.”


Det er ikke mange funksjonshemmede som er aktive biljardspillere i Norge, men de finnes. Og det finnes mange funksjonshemmede i Norge som tidvis spiller biljard. Dersom din klubb jobber for å integrere disse så finnes det altså midler å søke på for å tilrettelegge for denne aktiviteten – noe som fort også kan bidra positivt for hele klubben.


 • Spillemidler til utstyr Ordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt 25 millioner kroner til innkjøp av idrettsutstyr til norske idrettslag ved hjelp av disse midlene.”


Overskuddet som Norsk Tipping har fordeles til tre ulike områder; kultur, idrett og forskning.

Hvert år sender kommunene inn de søknadene som har kommet inn på spillemidler fra sine idrettslag. Søknadene går til fylkeskommunen, som igjen søker departementet om midler. Departementet fordeler idrettens del av overskuddet fra Norsk Tipping, og det blir opp til den enkelte kommune å vurdere hvordan den vil fordele de midler kommunen har fått i denne sammenhengen.


Så om ditt idrettslag ønsker å søke spillemidler til bygging eller rehabilitering av arena eller til innkjøp av utstyr, så må søknaden sendes kommunen. Ta kontakt med den kommunale idrettskonsulenten for veiledning.


Enhver slik søknad om spillemidler krever imidlertid at idrettslaget bidrar med midler selv til prosjektet de jobber med, det være seg gjennom egen kapital eller dugnad.Det er en konkret målsetting for Norges Biljardforbund å øke medlemsmassen i klubbene, og å øke aktiviteten i turneringssystemet vårt. Mye av denne jobben må skje lokalt gjennom aktiv rekruttering av ungdommer og andre som ellers spiller biljard, gjennom divisjon 3 –turneringer, og gjennom å skape aktivitetstilbud for de som oppsøker våre miljøer.


Fotball og håndball har lenge drevet sine ”skoler” om sommeren og i skolens ferier. Alt ligger naturligvis til rette for at dette også skal kunne gjøres innen biljard. Se på hvordan din klubb kan legge til rette for dette!


”Se også Idrettsavtaler for felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer i NIF.”


Norges Biljardforbund er ellers et av forbundene som er knyttet opp mot Flerforbundsavtalen. Senest våren 2007 ga denne avtalen samtlige biljardspillere i Norge tilbud om gratis tur med Stena Line til Danmark. Dette kunne være en flott mulighet til å styrke klubbsamholdet, for de klubbene som benyttet muligheten til å reise på klubbtur.

Idrettspris på fly er en annen slik rabattordning som kan lønne seg å benytte seg av.

Her følger flere andre støtteordninger som alle finnes på NIFs hjemmeside:

 • Forsikring: IF...

Idrettsforsikring for barn:
Alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er forsikret.”


 • Flybilletter: SAS Norge sportspriser: Med SAS Norges sportspriser får alle medlemmer i NIF god rabatt på reiser til treningsleire, møter og konkurranser. Bestill din sportsreise direkte på nett. • Frukt: Alle idrettslag som er medlem i NIF får 40 prosent rabatt på frukt og grønt fra Bama til salg under sine arrangementer. I tillegg sender Bama gratis begre, salgsplakater og veiledningsbrosjyre slik at din klubb enkelt kan komme i gang.” • Hotell: Rica: Rica er NIFs leverandør av hotell- og konferansetjenester. Mer info om hvordan man kan benytte seg av idrettsavtalen med Rica kommer.” • Leiebil:
  IdrettsBilen fra Hertz: Enkelt og greit!
  NIF har valgt Hertz Bilutleie som offisiell leverandør av leiebiltjenester. Avtalen er gjort gjeldene for alle særforbund, klubber og idrettslag i Norge. Avtalen kan også benyttes ved private leieforhold.” • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): Idrettsforbundet har inngått et samarbeid med Vital om OTP for arbeidsgivere og ansatte i idretten. Dette er en nettbasert ordning som er enkel å administrere. Ønsker du å vite mer om ordningen, send en mail til personal@idrettsforbundet.no eller kontakt Vital direkte på tjenestepensjon@vital.noEn generell oppfordring til slutt:

Ta kontakt med idrettskonsulentene i de kommuner som er nedslagsfelt for klubben, særlig den kommunen hvor klubben har sin adresse – hør om mulige lokale støtteordninger som finnes, både offentlige og private.


God økonomi – et viktig utgangspunkt for å drive idretten sin!Norges Biljardforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo,

Utvalg for klubbstøtte v/ leder: Bernt Even Nilsen, 99 70 24 52, bernt@biljardforbundet.no