Rapport

Tilstede fra Norge var Katrine Grotle og Rolf Jensen med stemmerett, samt Ine Helvik som observatør.

Forsamlingen aksepterte de stemmeberettigede nasjonene og godkjente dagsorden. Deretter ble protokoll fra forrige generalforsamling i Liberec 2007 godkjent. Presidentens, Sportssjefens og Ungdomssjefens rapporter for 2 års perioden ble tatt til etterretning. Israel ble deretter til punkt 6 på dagsorden tatt opp som fullverdig medlemsland etter sin fullførte prøvetid på 3 år.

Når det kom til pkt. 7, 8 og 9, økonomisk status, regnskap og budsjettering, ble EPBFs styre av Norge og de nordiske landene gjennom NBC, bedt om å redegjøre for mangelfulle opplysninger. Regnskapene som ble utlevert under møtet ble gjennomgått av Ine som best hun kunne, men vi ba om pause, noe som ble innvilget, og dermed fikk vi anledning til å forberede spørsmål. Med bakgrunn i de nordiske landenes ulike spørsmål, ble det av president Gre Leenders kunngjort at vi skal få tilsendt revisors beretning og balanse i etterkant. Dette beror på at eiendeler i EPBF også er blitt overdratt til det kommersielle foretaket IBP (International Billiard Promotion), som eies av EPBF, og derfor ikke synliggjøres i regnskapene som forelegges medlemslandene. I tillegg vi få oversendt kontrakten som styrer forholdet mellom IBP og EPBF. Generalforsamlingen aksepterte deretter ansvarsfrihet for styret.

En annen sak som skapte mye diskusjoner mellom nasjonene innledningsvis i dette mesterskapet var forslaget fra EPBFs styre om å erstatte 14-1 med 10-ball. At det også var en del lobbyvirksomhet forut for møtet hersker det vel heller ikke mye tvil om, og resultatet av forslaget ble at det falt med kun en stemme blankt ”i mot”.

De nordiske landene med NBC ba om at vi måtte få unntak fra sanksjoneringsbestemmesene som skal innføres, med utgangspunkt i en 2 års periode med mulighet for 2 nye år, basert på våre ambisjoner om egne tourer for damer og herrer i Norden. Vi fikk forståelse fra Gre Leenders om vår geografiske og demografiske situasjon, og han sa at vi ville bli møtt med forståelse fra gang til gang, men at de ikke ønsket et unntak for land eller regioner. Turneringsreglementet ble enstemmig godkjent, men i etterkant kan vi se at Norden burde stemt blankt for å presisere våre anmerkninger.

Spillerlisenser ble enstemmig vedtatt. Dette er en bestemmelse om at spillere, gitt at det ikke er nasjonale forbund i eget hjemland, kan bli direktemedlem i EPBF og løse spillerlisens for 800 Euro i året.

Udo Weyland, EPBFs mangeårige Youth director ble trampeklappet inn som æresmedlem i EPBF. Weyland avgår fra styret.

Til valgene er det å bemerke at Norges Biljardforbund fremmet to forslag. Vi foreslo at avtroppende president i det svenske biljardforbundet, Nicklas Dagnesjö, inn i Appellutvalget. Han inngår som en av 5 representanter der.

Med bakgrunn i vår ankepunkter til det fremlagte regnskapet, valgte vi å stille benkeforslag på den sittende internrevisoren. Vi annonserte vår kandidat, Ine Helvik, og etter en ny pause på 10-15 minutter, med klargjøring av hemmelig valg, var det klart for avstemning. Ny intern revisor i EPBF er Ine Helvik med resultatet 21 mot 6 stemmer!! For Ine vi dette nå bety en del reising og ganske mye ekstra jobb.

Rolf Jensen