Ethvert medlem av en biljardklubb plikter å forholde seg til klubbens regler, slik klubben plikter å forholde seg til reglene til Norges Biljardforbund (NB), og videre må NB forholde seg til vedtektene til internasjonale forbund og Norges Idrettsforbund.


Dette setter sterke føringer for hva hver enkelt aktør kan foreta seg, samtidig som det gir rettigheter. Å være en del av et slikt system gir altså flersidige bånd som ligger som et fundament for all aktivitet og drift.


Den lokale driften skal styres etter et todelt system; det daglige som skjøttes av et valgt styre, og av de overordnete retningslinjene som gis av et årsmøte/ting.


Norges Biljardforbund har sitt forbundsting hvert andre år, mens hver enkelt klubb skal gjennomføre årsmøte/ting årlig.NIFs lov sier følgende om årsmøte:


§ 9 Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i……….. måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,8 direkte til medlemmene

og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som

skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.


Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.


Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.


På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede

på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.


§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av

idrettslaget.


§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:9

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er)10 samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.11

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.11

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) …...styremedlem(mer)13 og….. varamedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

d) 2 revisorer14

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen

i forhold til stemmetall.


Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen

skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg

m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.


Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.


§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.


Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.


Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.


Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.”Norges Biljardforbund vil i en egen artikkel komme nærmere inn på forslag til strukturering av den daglige driften av en klubb, men viser her hva NIFs lov sier om et idrettslags styre:


§ 14 Idrettslagets styre15

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom

årsmøtene.

Styret skal:16

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi

i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.17

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.


Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.


Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
8 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.


9 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.


10 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.


11 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.


1

12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.


13 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1

styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.


14 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»


15 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak).


16 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.


17 Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
Innenfor større idretter i Norge finnes det fylkesvise eller regionale særkretser under det enkelte særforbund. En av særkretsens oppgaver vil da være å føre kontroll med kretsens klubber med hensyn til økonomistyring og at klubbene ellers forholder seg til NIFs lover og regler.


Under Norges Biljardforbund finnes ingen særkretser, og det hviler derfor på forbundet selv å føre denne kontrollen med klubbene.


Norges Biljardforbund krever derfor at samtlige klubber skal sende inn revidert regnskap og årsmøteprotokoll hvert år til forbundskontoret:

Norges Biljardforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 OSLOSkulle du og ditt idrettslag ha behov for hjelp i denne sammenheng, kontakt da gjerne forbundskontoret eller leder av utvalg for klubbstøtte:


Utvalg for klubbstøtte v/ leder: Bernt Even Nilsen, 99 70 24 52, bernt@biljardforbundet.no