§1. Turneringsleder
§2. Jury
§3. Regler
§4. Påmelding
§5. Trekning
§6. Seeding
§7. Spilleplan
§8. Protester
§9. Diskvalifikasjon
§10. Rusmidler og doping
§11. Frammøte og avbrytelse av turnering
§12. Gyldig fravær og force majeure
§13. Antrekk
§14. Disiplinære sanksjoner
§15. Beregning av plasseringer
§16. Turneringsresultater

§1. Turneringsleder

 • Turneringsleder skal gjennomgå turneringsreglementet med spillerne før turneringen starter.
 • Avgjørelser tatt av turneringsleder eller turneringsleders assistenter under turneringer er suverene med hensyn til disiplinære forhold og regeltolkninger i alle ordinære turneringer.
 • En spiller kan anke en dommers eller assistents avgjørelse kun én gang, ved henvendelse til turneringsleder. Ytterligere anker vil bli avvist og regnes som usportslig oppførsel.
 • I Norgesmesterskap kan avgjørelse tatt av turneringsleder ankes til NBs styre v/Turneringsutvalget dersom disse er tilstede mot et depositum på kr 500. Depositumet tilbakebetales ved eventuelt medhold i anken.

§2. Jury
Turneringsleder utpeker en jury på tre personer inklusiv seg selv. Juryen kan bare ta opp sportslige protester, og kan ikke foreta endringer i på forhånd definerte regler.

§3. Regler
Det til enhver tid gjeldende internasjonale regelverk for turneringer gjelder også i turneringer sanksjonert av Norges biljardforbund, unntatt der eventuelle offisielle dokumenter på biljardforbundets websider spesifikt avviker fra dette. I dokumenter oversatt fra engelsk til norsk regnes originalen som autorativ.
I tillegg gjelder Norges Idrettsforbunds lover og regler, herunder formelle krav til utøvere, som f.eks. alder og dopingbestemmelsene.

§4. Påmelding

 • Påmeldingsfrist er mandag i begynnelsen av turneringsuken, og det er deltakers ansvar å melde seg på innen utløpet av mandagen. Turneringsleder gis anledning til å utvide denne fristen inntil startfeltet er fullt, men det kan ikke garanteres at påmeldinger etter mandag blir registrert.
 • Påmelding til turneringer i Open elite, Masters, alle NM, divisjon 1 og divisjon 2 skjer via biljardforbundets websider. Det er deltakers eget ansvar å sjekke at registreringen har gått gjennom!
 • Påmeldinger er bindende. Dersom man må trekke seg fra turneringen, så må dette gjøres før trekning og ved direkte henvendelse til turneringsleder. Dersom turneringsleder ikke bekrefter at dette er i orden, så er påmeldingen fortsatt bindende, og deltaker plikter å betale startavgiften.

§5. Trekning
Trekning kunngjøres av turneringsleder via biljardforbundets websider i god tid før turneringsstart, slik at det er tid til å gjøre omtrekning dersom evt. protest tas til følge. Til Open elite, Masters og alle Norgesmesterskap skal trekning med tidsskjema for de første rundene kunngjøres senest 36 timer før første kampstart.
Bortsett fra seeding skal trekningen være tilfeldig i alle sanksjonerte turneringer.

§6. Seeding
Ved lik plassering i seeding-grunnlaget mellom to eller flere spillere skal det foretas tilfeldig trekning om seeding-plass.
Innledende runder:

 • Seeding-grunnlag er nyeste oppdaterte offisielle rankingliste på biljardforbundets websider.
 • Til puljespill skal det seedes én spiller per pulje.
 • Til dobbelcup skal det seedes som følger:
  • Inntil 16 påmeldte: 2
  • 17-32 påmeldte: 4
  • 33-64 påmeldte: 8
  • 65 eller flere påmeldte: 16
 • Masters behandles spesielt:
  Det er ingen seeding i innledende runder. Se under sluttspill.
 • Seeding til innledende runder skal kunngjøres av turneringsleder senest samtidig med kunngjøring av trekningen.

Sluttspill

 • For beregning av plasseringer, se §15.
 • Fra puljespill skal de beste 1. plassene seedes, og maks halvparten av deltakerne i enkelcupen kan være seedet. Øvrige spillere trekkes inn tilfeldig.
 • Fra dobbelcup skal plasseringene i cupskjemaet beholdes på vinnersiden. De kvalifiserte spillerne fra tapersiden skal trekkes inn tilfeldig, med følgende unntak:
  Taperen fra siste kamp på vinnersiden får ikke møte vinneren fra samme kamp. Motstandere trekkes tilfeldig fra de øvrige kvalifiserte fra tapersiden for hver vinner i den rekkefølge de står i skjemaet. OBS! Trekningen foretas på tvers av hele feltet. Det spiller ingen rolle om feltet er delt opp i flere kampskjema.
 • I Masters er sluttspillet som følger:
  Det spilles dobbelcup fram til 16 spillere gjenstår, om nødvendig ved enkelcup. Topp 16 på den nasjonale rankingen seedes direkte inn til sluttspill med disse 16 vinnerne i ny 32-manns dobbelcup, etterfulgt av 16-manns enkelcup!

§7. Spilleplan

 • Det skal finnes en spilleplan med angivelse av tidspunkter for kampstart.
 • Angivelse av tider på oppslått spilleskjema godkjennes som spilleplan.
 • Turneringsleder kan oppdatere spilleplanen underveis i turneringen, ved oppslag og muntlige annonseringer, og det er spillernes eget ansvar å følge med på dette.
 • Seneste og tidligste start
  • Kamper bør ikke starte før kl 18.00 på hverdager. Hvis mulig bør lokale oppgjør starte først.
  • Kamper bør ikke starte før kl 09.00 i helger eller på helligdager.
  • Kamper bør ikke starte etter kl 21.00.
  • Spillere med kampstart kl 21.00 og som skal spille igjen påfølgende dag bør ikke ha kampstart før kl 10.00.
 • Spesielle regler ved kombinerte NM
  Når samme arrangør avholder to eller flere NM til omtrent samme tid, og det er spillere som deltar i to eller flere av disse mesterskapene, så skal arrangøren legge opp tidsplanen slik at det ikke blir unødvendig tett spilleprogram.

§8. Protester

 • Alle protester skal innleveres skriftlig til turneringsleder.
 • Protester til seedingen skal være turneringsleder i hende senest 24 timer etter at seedingen er kunngjort, dersom denne kunngjøres separat fra trekning.
 • Protester til trekningen skal være turneringsleder i hende senest 24 timer etter at trekningen er kunngjort, men uansett senest 15 timer før turneringsstart.
 • Protester under kamp skal øyeblikkelig innleveres til turneringsleder, som eventuelt innkaller til jurymøte. Protesten må meldes før neste støt gjøres, ellers kan den ikke behandles.
 • Kampen er pauset fra det øyeblikket en spiller sier at han/hun ønsker å legge inn en protest og inntil dommer eller turneringsleder har sagt at spillet kan fortsette. Dersom motstander fortsetter spillet regnes dette som usportslig oppførsel.

§9. Diskvalifikasjon
En diskvalifikasjon medfører at alle deltakerens spilte kamper strykes i gruppespill. I dobbelcup og enkelcup får motstander walk-over. Den diskvalifiserte spilleren plasseres sist på resultatlisten og gis plassering 999. De andre spillerne beholder sine plasseringer, og flyttes IKKE oppover på resultatlisten ved diskvalifikasjon av en annen spiller. I graverende tilfelle knyttet til usportslighet skal turneringsleder innrapportere forholdet til NBs styre v/Turneringsutvalget. Styret kan vedta forføyninger.

§10. Rusmidler og doping

 • Under kamp er det ikke tillatt å nyte rusmidler av noen art, herunder nikotin (snus, tobakk) og alkohol. Under turnering er det ikke tillatt å nyte alkohol, være i åpenbar beruselse eller bruke substanser som er forbudt i henhold til Antidoping Norges regelverk eller Norges Lover.
 • Overtredelse medfører diskvalifikasjon. Noen rusmidler regnes som doping, og kan medføre utestengelse fra all idrett.
  Rusmidler er ikke tillatt i turneringslokalet, verken for publikum eller deltakere som er slått ut.
 • For mer informasjon om dopingbestemmelsene, se antidoping.no.

§11. Frammøte og avbrytelse av turnering

 • Spillere skal møte ved tildelt bord senest til fastsatt kampstart. Det er spillerens ansvar å være tilgjengelig for turneringsleder så lenge turneringen pågår, samt å holde seg orientert om evt. endret tidspunkt for kampstart.
 • Spillere skal ikke forlate turneringslokalet uten godkjenning fra turneringsleder.
 • For sent frammøte:
  1. 0-5 minutter etter kampstart: spilleren advares. Dersom spilleren tidligere har blitt disiplinert, se neste punkt.
  2. 5 til 14 minutter etter kampstart: motstander vinner partier/poeng tilsvarende en femdel av distansen (eks.: distanse 5 eller 6 i 9-ball gir 1 tapt parti, distanse 50 i 14.1 medfører 10 poeng til motstander). Dersom spilleren tidligere har blitt disiplinert, se neste punkt.
  3. 15 minutter eller mer etter kampstart: spilleren taper kampen. Dersom dette var siste kamp, diskvalifiseres spilleren (jf. §8). Dersom spilleren tidligere har blitt disiplinert kan spilleren også diskvalifiseres.
  • Andre gang spilleren kommer for sent i samme turnering økes straffen ett nivå.
  • Tredje gangen spilleren kommer for sent i samme turnering skal han/hun diskvalifiseres.
 • Spillere som avbryter en turnering uten gyldig grunn skal diskvalifiseres.
 • Se også §12 og §14.

§12. Gyldig fravær og force majeure
Turneringsleder vurderer hva som faller inn under force majeure.

 • Det skal alltid tas hensyn til force majeure, altså tvingende og uforutsette omstendigheter som gjør det umulig å oppfylle forpliktelser i henhold til reglementet.
 • Fravær skal dokumenteres. F.eks. skal sykefravær dokumenteres med legemelding.
 • Ved akutt sykdom kan turnering avbrytes etter avtale med turneringsleder.
 • Feilberegning av transporttid (f.eks. mistet buss, rushtid, m.v.) er ikke force majeure, men totalt frafall av transport (f.eks. avlyste fly-, tog- og båtavganger mellom landsdeler) kan være det.

§13. Antrekk

 • Alle spillere plikter å ha antrekk i henhold til dresskoden.
 • Spillere som ikke har gyldig antrekk nektes start inntil antrekket er i orden. Reglene for frammøte trer i kraft.
 • Det kan lempes på kravet til antrekk i turneringer i divisjon 3, men divisjon 3-spillere må følge regler for antrekk i øvrige turneringer.
 • Eventuell dispensasjon kan innvilges på forhånd av NBs styre v/Turneringsutvalget.

§14. Disiplinære sanksjoner
Følgende disiplinære sanksjoner kan benyttes av turneringsleder:

 1. Spilleren får en advarsel.
 2. Spilleren mister sin tur på bordet (evt. ball i hånd).
 3. Spilleren taper et parti eller et antall poeng.
 4. Spilleren taper kampen.
 5. Spilleren diskvalifiseres fra turneringen eller nektes start.

Spillere som har blitt diskvalifisert uten gyldig fravær (jf. §12) bøtlegges med et beløp lik full startavgift for den aktuelle turneringen, og må gjøre opp boten senest innen start for neste turnering vedkommende deltar i.
Spillere som ikke gjør opp for seg i henhold til ovenstående nektes start i turneringer arrangert av NB og NBs medlemsklubber.

§15. Beregning av plasseringer
Det er ingen utregning av plassering i dobbelcup. Spillere som slås ut i samme runde får samme plassering.

Puljespill
Puljespill kan benyttes i juniorliga samt divisjon 3, 2 og 1 ved lavt oppmøte, se retningslinjer for turneringer for mer detaljerte regler.

Score = differansen mellom vunne og tapte partier
Totalsnitt = totalt antall baller / totalt antall støt
Sudden death = spill mot plettball med ball i hånd

Rangeringskriterier innen en gruppe i gruppespill:

1 Poeng
2 Score (14.1: totalsnitt)
3 Flest vunne partier (14.1: lengste serie)
4 Innbyrdes oppgjør
5 Sudden death

Rangeringskriterier mellom grupper i gruppespill (benyttes kun for seeding til enkelcup):

1 Plassering (ikke utslåtte spillere)
2 Poeng
3 Score (14.1: totalsnitt)
4 Flest vunne partier (14.1: lengste serie)
5 Sudden death

Det skal alltid gå like mange videre fra hver gruppe. De beste puljevinnerne seedes ved oppsett av enkelcup.

§16. Turneringsresultater
Etter turneringens slutt plikter turneringsleder straks å rapportere resultater, innbetalte lisenser, innbetalte startavgifter, utbetalte premier og fordeling av disse m.v. til NB via rapportskjema, eller andre verktøy som NB eksplisitt tilbyr. Arrangørklubben v/turneringsleder har ansvaret for at utfylte beløp og regnskapet er korrekt, og at evt. avvik, disiplinære reaksjoner m.v. rapporteres til NB.