Anlegget skal være et idrettsanlegg og målet er tilsvarende anlegg i hele landet. Det må gjøres noe med den totale anleggssituasjonen i biljard hvis sporten skal kunne utvikle seg og vokse. NB tror at oppstart av regionanlegg kan være en riktig måte å gjøre dette på. Og ønsker med regionanlegget på Bryne å lage et eksempel til etterfølgelse.

Forhistorien

Prosessen rundt mulig pilotprosjekt regionanlegg startet i Oslo i mai. Anleggssituasjonen i Oslo var håpløs. Det fantes ikke egnede spillesteder for ungdom. Generalsekretæren tok i den anledning kontakt med Oslo Idrettskrets for å diskutere situasjonen. De tilbød oss ledige lokaler (238 m2) i Idrettens Hus på Ekeberg. Ideen om et eget anlegg for regionen, med flere brukergrupper, vokste frem. Et idrettsanlegg tilrettelagt for daglig trening, men med kapasitet til å arrangere Norgescup og lokale turneringer. Ikke et nasjonalanlegg, men et hverdagsanlegg for gamle og nye klubber.

Forbundsstyret likte tanken og vedtok i styremøte 16. juni (sak 74/05) at anleggsutvalget og administrasjonen skulle jobbe videre med saken, slik at et eventuelt styrevedtak om oppstart skulle kunne fattes. Men ved åpning av ElbowRoom i Oslo endret anleggssituasjonen seg. Anleggsutvalget som hadde skullet følge opp mot klubbene i Osloområdet var ikke lenger interessert og trakk seg. Lokale krefter som brenner og kan og vil jobbe for et slikt anlegg er en forutsetning for å lykkes. Det hadde vi ikke og vi måtte innse at prosjektet ikke kunne gjennomføres. I hvert fall ikke i år.

Gaute Anderson

På ledermøtet i Røldal 10.-11. september hadde vi informert om tankene rundt mulige regionanlegg, med positiv respons. En av de som likte ideen var Gaute Anderson. Han kunne tenke seg å jobbe for noe slikt hjemme på Bryne. Han så på ulike lokaler, kontaktet lokale næringsdrivende og kommunen. Snakket varmt og ivrig om biljard, forbundet og mulighetene og fikk folk med seg. Han kontaktet forbundet og etter noe overtalelse var også presidenten og generalsekretæren med på tanken. De reiste til Bryne, så på lokaler, hadde møte med Gaute, utleier, ordføreren, fritidssjefen med flere. Den lokale entusiasme og positive viljen var overbevisende. Innstilling til styret om oppstart av pilotprosjekt regionanlegg på Bryne ble utformet og lagt ut på styreforum for behandling. 10. oktober vedtok forbundsstyret på styreforum å starte Pilotprosjekt Regionanlegg Biljard på Bryne.

Hva er et regionanlegg?

Et regionalegg skal være

 • Et idrettsanlegg for biljard
 • Sentralt/lett tilgjengelig
 • Tilrettelagt for HC
 • Totalt rusfritt!
 • ”Stort nok” (Eks. 8 poolbord og/eller 4 snookerbord)
 • Et naturlig biljardsentrum i regionen
 • Et treningsanlegg for flere klubber
 • Et senter med flerbrukermuligheter, dag og kveld
 • Et positivt samlingspunkt i nærmiljøet
 • Et eksempel til etterfølgelse!

Anlegget skal

 • Dekke våre behov i regionen. Dvs være et rimelig, egnet og ønsket treningssenter for biljardklubbene i naturlig geografisk nærhet. Samt kunne brukes til turneringer av en viss størrelse.
 • Være selvfinansierende. Driftsinntekter og driftsutgifter går i null.
 • På sikt bli driftet fullt og helt av lokale krefter (etter våre krav).

For å kunne bli selvfinansierende, samt sørge for godt omdømme og rekruttering, bør anlegget kunne brukes av andre brukergrupper. Eks. Andre idrettslag og foreninger, skoler/SFO, ungdomsklubber, institusjoner, eldresentre, ungdom og befolkningen generelt. Lokale ressurspersoner må være involvert i anlegget og villige til å bidra. Vaktmester-/vaktording må være på plass. Biljardfaglig person som kan ”leies” med anlegget vil være et stor pluss.

Hvorfor pilotprosjekt på Bryne ….. av alle steder?

 • Vi har Gaute Anderson som tok initiativ og vil det vi vil. Han er en ildsjel med erfaring fra ungdomsarbeid. Og har ikke minst tid, vilje, lyst og anledning til å gå inn i både en primus motor-, vaktmester- og biljardfaglig rolle.
 • Vi har en idrettskrets som likestiller biljard med all annen idrett. Det er ikke slik alle steder.
 • Vi har en etablert klubb. I hvert fall er det en del folk i nærmiljøet med biljardbakgrunn. Disse forventes å kunne våkne til live igjen.
 • Vi har egnede lokaler sentralt på Bryne. Lokaler hvis huseier er positiv og finner det interessant med et langsiktig samarbeid. Han tror på oss, mener vi passer godt inn og ønsker oss med videre i andre prosjekter om 2-3 år.
 • Vi har en kommune som er åpen og ser mulighet for vinn-vinn-samarbeid.
 • Vi opplever at det er lokale krefter og ressurspersoner som synes konseptet vårt er interessant og er villige til å bidra.
 • Vi er tilbudt en reklamefinansiert PR-brosjyre om pilotprosjektet og NB, utdelt til alle hustander i kommunen.
 • Vi er på Jæren. Det er visst ensbetydende med folk som vil og får det til.

Hva risikerer vi?

 • Vi må faktisk gjøre en innsats for å lykkes. Ting gjør seg ikke selv. Vi har Gaute, men intet anleggsutvalg. Det vil kreves stor innsats fra forbundskontoret og presidenten, noe som kan gå utover andre oppgaver.
 • Vi har fått noen mnd uten å betale leie, men vi kan selvfølgelig risikere at det likevel tar noe tid før vi klarer å få inn nok per mnd til å dekke leien/driftsutgiftene.
 • I verste fall kan vi selvfølgelig komme i den situasjonen at vi ikke klarer å leie ut nok til å dekke utgiftene. Vi har en avtale som i så fall gjør at vi kan avvikle på relativt kort tid.
 • Vi vil få en del oppstartskostnader: Noe oppussing av lokaler, nyinnkjøp og trekking av bord, osv. (Vi låner en del bord slik at vi kan nøye oss med å kjøpe noen få bord i starten.)
 • Det kan dukke opp andre ting vi ikke har tenkt på. Gaute kan bli syk osv.
 • Men vi kan også få til noe nytt og banebrytende. Noe som man for ettertiden kan snakke om som før og etter …
 • Eller vi kan feile og måtte slikke våre sår ..

Tine Bjonge, Generalsekretær