Norges Biljardforbund ble opprettet i 1981, og våre eldste klubber er omtrent like gamle. Klubbene har i alle disse årene hatt en klar overvekt av voksne menn. Dette har i hovedsak utgjort både styresammensetningen og spillere, og vi kan i denne sammenhengen si at klubbdrift i stor grad har vært drevet av og for ”en selv”, i den grad at man har gjort en idealistisk innsats så lenge en selv har ønsket å være aktiv, selv om vi også har fremragende eksempler på ildsjeler som har stått på for andre.

Det er ønskelig sett fra Norges Biljardforbunds ståsted at klubbene fortsetter sin utvikling, slik at vår aktivitet realiserer det faktum at vi er en idrett og at vi i fellesskap har satt oss høye mål for hva vi vil oppnå.

Skal Norge bli beste nasjon i biljard i 2010 trengs et løft på alle områder. Forbundet sentralt videreutvikles gjennom AFA-kartet, gjennom et nytt turneringssystem, det jobbes på anleggssiden, og vår idrett får stadig mer oppmerksomhet både i media og fra sponsorer.

Videre er vi også avhengige av en forsterket rekruttering av spillere, en konkret satsing på spillerutvikling gjennom opplæring av trenere og instruksjon av utøvere, og gjennom en profesjonalisering av klubbenes drift.

Kort sagt må vi fullføre verket med å gå fra hobby til idrett.

Under område Klubbstøtte finnes følgende hovedtema hvor Biljardforbundet fremmer sine ønsker for utviklingen av idretten vår, samt gir tips og informasjon som kan være til god hjelp på lokalt plan:

  • Idrettskretsene
  • Idrettsregistreringen
  • Klubbstruktur
  • PAT
  • Prosjekter
  • Sosialt miljø
  • Utdanning
  • Utvikling av økonomi

Vi håper dette verdsettes og benyttes i det daglige arbeidet i klubbene. Lokale kursdager og utviklingsmøter kan også gjennomføres, enten etter lokalt initiativ eller som del av det arbeidet NB jobber med.

Ta gjerne kontakt med forbundskontoret eller utvalgets leder for nærmere samarbeid.

Utvalg for klubbstøtte v/ leder: Bernt Even Nilsen, 99 70 24 52, bernt@biljardforbundet.no