Informasjon

Hensikten med denne informasjonen er å informere dere om de Helse- rehabiliteringsfondet og de muligheter dette gir idretten.  

Vi anbefaler alle søkere om å bruke nettstedet til HR mest mulig. www.helseogrehab.no . Her vil dere finne all viktig informasjon.           

Søknadsfrist til NIF i 2005 er satt til tirsdag 3. mai

NIFs bistand og hjelp.

NIF kan bistå dere med følgende:

Bistå dere i søknadsfasen omkring faglig spørsmål, kvalitet på søknad, relevans etc.

Dialog med prosjektene som er igangsatt.

Holde erfaringsmøter - samlinger ut fra behov.

Holde prosjektlederkurs ut fra behov og sett i relasjon til HRs egne kurs.

Koble søkerne til prosjektfaglig bistand bl.a. Prosjektforum AS.

Kontaktperson i NIF: arne.fagerlie@nif.idrett.no. Mobil: 41900012

Informasjon fra Helse- Rehabilitering 

Formålet med Helse- Rehabiliteringsmidlene

Støtte til tiltak skal gis til følgende formål:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Forebyggende arbeid
 • Forskning innen disse områdene.

De ulike formålene har egne skjemaer.

Et nytt helsebegrep

HR praktiserer et utvidet helsebegrep der helse bla. kan defineres som:

 • Fravær av sykdom
 • Fravær av plager
 • En tilstand av velvære og balanse eller som en ressurs eller kapasitet

Hvilke helseområder kan det søkes på

 • Somatisk sykdom
 • Psykiske lidelser
 • Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
 • Tiltak for bedrede levekår
 • Andre helseområder

Hvem kan søke om midler

 • Norske frivillige, humanitære/ideelt samfunnsnyttige organisasjoner med helse- og/eller rehabiliteringsrelaterte formål og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan søke. Prosjektenes faglige kvalitet avgjør om det tildeles midler.
 • Også midler til forskning må søkes i samarbeid med en frivillig organisasjon som ønsker økt kunnskap og svar på problemstillinger innen det aktuelle feltet.
 • Lag og foreninger som er tilsluttet en organisasjon, må søke gjennom det sentrale leddet. Det vil i NIFs tilfelle si at alle lag, kretser og forbund må søke gjennom NIF, ,med NIF som søkerorganisasjon og prosjektutfører som organisajonsledd.

Informasjon fra NIF

En ny mulighet for idretten

Mange  ”utsatte” grupper i det norske samfunn blir ikke godt nok inkludert i idrettens tilbud, fordi tilbudene er tilrettelagt for dårlig.   HR - midlene gir idretten en unik mulighet til å kunne gjøre noe med dette, slik at vi kan bli bedre til å oppfylle visjonen om ”idrett for alle”.

Samfunnet står også overfor store helseutfordringer som idretten kan gripe enda bedre fatt i. Gjennom å utvikle de eksisterende tilbudene i idretten kan vi nå nye målgrupper og således også være til større nytte for viktige samfunnsformål. 

Idretten er vant til å jobbe målrettet og langsiktig. Kvalitet er ofte et kjennetegn på det vi gjør. La dette også prege de søknader og de tiltak som fremmes og gjennomføres. 

Dersom idretten skal få legitimitet og aksept innenfor HR og formålet må vi vise til resultater og oppfylle våre forpliktelser.   

NIF som søkerorganisasjon har en rekke forpliktelser overfor HR. For å kunne oppfylle disse må vi ha et godt samspill med organisasjonsleddene som søker eller har fått midler.

NIFs viktigste ansvarsområder overfor HR.

Sikre god kvalitet i prosjektsøknadene ved å

 • Vurdere søknader ut fra idrettens egne mål og krav til kvalitet
 • Ta standpunkt til om søknadene skal sendes til HR
 • Prioritere søknadene før videresending til HR.
 • Garantere for faglig kvalitet på forskningsprosjektene samt at de fyller kravene til vitenskaplige metoder.

Overholde formaliserte krav fra og frister fra HR ved å:

 • Være ansvarlig overfor HR for de søknader som blir innvilget
 • Prioritere søknadene og forestå godkjenning med stempel og ansvarlig signatur på søknadsskjema
 • Koordinere søknadene innenfor definerte virksomhetsområder og oversende disse til HR innen søknadsfristen 15. juni 
 • Kontroll og rapportering av prosjektene innenfor gitt tidsfrister.
 • Leveranse av sluttrapporter innen 15. februar .
 • Ved tilsagn om midler - Bekrefte aksept av retningslinjer og øvrige vilkår senest 1. mars året etter bevilgningsåret.
 • Avgi revidert årsregnskap for prosjektene innen 15. mars hvert år.

Viktige forhold ved søknadsprosessen

 • De gode ideene kommer lokalt !
 • En best mulig ide, et tydelig mål og en klar plan for gjennomføring må formuleres 
 • Entusiasme, ideer og sluttbrukeren skal skinne gjennom prosjektet
 • Start søknadsprosessen tidlig – ikke vent til siste dagene
 • Bruke HRs Prosjektbibliotek og kataloger for gode ideer og eksempler.
 • Bruk nettinformasjonen til HR mest mulig
 • Et godt formulert sammendrag i prosjektsøknaden er en utfordring.
 • Hold søknads - og rapporteringsfrister og send all informasjon samlet til NIF.  
 • Involvere interesseorganisasjonene lokalt
 • Prosjektene skal bidra til å nå både HRs og idrettens mål og verdier på området. 

Hvilken typer Prosjekter kan man søke om ?

 • Ny aktivitet rettet mot spesifikke grupper
 • Eksiterende aktivitet rettet mot nye målgrupper
 • Prosjekter som har vært utprøvd i andre fylker/steder.
 • Prosjekter som er i samarbeid med andre organisasjoner.

Hva må være med i en prosjektsøknad

 • Bakgrunn for prosjektet
 • Prosjektets mål
 • Fremdriftsplan
 • Prosjektets betydning
 • Budsjett
 • Evalueringsplan

Viktig med egenfinansiering /egenbidrag

Det er viktig å budsjettere med egne midler/egenbidrag. Prosjekter som baserer seg på 100 % støtte fra HR har mindre sjanser til å nå gjennom.