Målet med kartet er en effektiv og ryddig organisasjon med motiverte tillitsvalgte og medarbeidere. En organisasjon som ivaretar sine primæroppgaver på en god måte, samtidig som behovet for utvikling ivaretas.

AFA-kartet, som ble vedtatt i styret 4. september 2004, representerer en helt ny måte å tenke og drive forbundet på. Den gamle modellen, med noen få personer som tok seg av alt, er lagt til side til fordel for inndeling i arbeidsområder og fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver på langt flere.

Til hvert styreverv følger nå et fagområde som styremedlemmet er politisk talsmann/-kvinne for. I tillegg er styremedlemmet utvalgsleder i tilsvarende fagutvalg med tilhørende ansvar og arbeidsoppgaver. Styremedlemmene har dermed en todelt rolle, både som idrettspolitikere i styret, og som administrative ressurser i fagutvalgene.

Forbundsstyret skal konsentrere seg om overordnede beslutninger, strategier og prinsipielle diskusjoner. De ulike fagutvalgene (administrative enheter) har budsjettansvar, den daglige beslutningsmyndighet og er gjennomførere på sine områder. Generalsekretæren er ansatt av styret som leder for administrasjonen, med ansvar for alle administrative funksjoner. Utvalgslederne rapporterer derfor til Generalsekretær, som også har oppfølgingsansvaret for disse.

Modellen lover godt, men trenger tid til å gå seg til. Målet er å kunne drive videreutvikling av forbundet, uten å måtte drive rovdrift på enkeltpersoner og/eller utvide forbundskontoret. Til sammenligning har andre særforbund på vår størrelse gjerne 2-4 ansatte. Det har ikke vi råd til på lenge enda. Men vi kan drive rasjonelt og hensiktsmessig, involvere og få til en god arbeidsdeling. Det er ikke gjort over natten, men vi er på god vei.

AFA-kart (Word)

Tine Bjonge, Generalsekretær